Nieuws van de HOP

HOP wil energiecoaches in Heerhugowaard

De HOP ziet graag energiecoaches komen in Heerhugowaard. Deze energiecoaches moeten onze inwoners helpen bij het terugdringen van het energiegebruik door besparende maatregelen te treffen en het inzetten van duurzame energie, zoals zonne-energie.

Een steeds terugkerend punt in het stimuleren van het verduurzamen van bestaande bouw is dat veel mensen niet precies weten waar te beginnen, wat de beste samenhangende maatregelen zijn en welke middelen er beschikbaar zijn in co-financiering, zoals subsidies. Daardoor durven mensen soms niet de eerste stap te zetten, kiezen ze voor ad-hoc maatregelen die niet optimaal worden benut door het gebrek aan samenhang met andere mogelijke maatregelen of komen er later pas achter dat er mogelijkheden voor co-financiering bestonden. Ook is ons duidelijk geworden dat er aannemers in de bouw zijn die opdrachten aannemen zonder de opdrachtgever erop te wijzen dat voorgestelde ingrepen niet optimaal zijn en er betere mogelijkheden bestaan.

We willen inwoners ontzorgen op het gebied van verduurzaming van bestaande bouw.

Ons staat een Energiecoach voor die verbonden is aan het Duurzaam Bouwloket en via een wijkgerichte aanpak zich richt op het verduurzamen van woningen, niet alleen op het gebied van energiegebruik, maar ook op het gebied van levensloopbestendigheid, wooncomfort en woongezondheid. In de adviezen die men krijgt van de energiecoach wordt alles meegenomen en wordt de duurzaamheid in volledige samenhang benut.

In de bouwsector zijn in de afgelopen 10 jaar veel mensen het slachtoffer geweest van de crisis en kwamen zonder (vaste) baan te zitten. Onlangs werd duidelijk dat met name voor 55-plussers de arbeidsmarkt nog steeds erg uitdagend is. Dat is jammer in velerlei zin, maar vooral vanwege de kennis van deze mensen die nu voor de maatschappij verloren dreigt te gaan. Wij zien met name voor deze groep grote kansen in dit project met de energiecoaches. Daarbij denken we aan een gedegen opleiding/bijspijkercursus, niet alleen op het gebied van duurzame en samenhangende bouwmaatregelen maar ook op het gebied van co-financiering etc. Daarbij willen we graag de relatie leggen met kennisoverdracht naar de jongere generatie. Hierin zouden de 55-plussers samen kunnen optrekken met jongeren in het kader van leerervaringsplaatsen. Daartoe zou kunnen worden samengewerkt met bijvoorbeeld Espeq.

In de raadsvergadering van april 2017 is een motie van de HOP, waarin het college wordt opgedragen te onderzoeken op welke manier deze energiecoaches in Heerhugowaard kunnen worden ingezet, unaniem aangenomen. Later in dit jaar komt het college met een uitgewerkt voorstel.