Nieuws van de HOP

Blije gezichten

In de raadscommissie SO (Stedelijke Ontwikkeling) van februari 2018 heeft de wethouder met haar enthousiaste ambtenaar een toelichting gegeven op uitvoering van de motie van de HOP: Inrichting Duurzame Ecologische wijken.
Voor het toetsen van plannen op ecologische duurzame uitvoer is een ambitieladder ontwikkeld voor nieuwe- en bestaande wijken. De pijlers voor toetsing is uitgewerkt in een vierstappen plan, te weten:
– Plannen dienen te voldoen aan de normen (schoon en veilig)
– Gezonde fysieke inrichting (groen en gezond)
– Verbinden met ruimtelijke thema’s […]

Inwoners aan het woord over het groenonderhoud

Op verzoek van de HOP is bij het burgerpanel onderzoek gedaan naar hun wensen, eisen en opmerkingen over het groen- en maaibeleid. Mooi zo, we moeten veel vaker onze inwoners op deze manier aan het woord laten. En er natuurlijk wat mee doen, en dat doen we! Zie bijgaand krantenartikel:
https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo/heerhugowaard-verdeeld-over-groenbeheer
 
 

Dilemma bouwaanvragen

Afgelopen raadvergadering stonden voor ons twee moeilijke dossiers op de agenda. Bouwplan van Foreesstraat en wijziging bestemmingsplan ten behoeve van het plan aan de van Duivenvordestraat. Wij hebben bij de HOP hevig gediscussieerd over de wenselijke bouwhoogte in het oude centrum van Heerhugowaard. En hebben ons goed laten informeren door de buurt bewoners en door deskundige. Alle argumenten wegende hebben we toch besloten met beide agenda punten in te stemmen.
Voor ons was het dilemma de hoogte van 5 bouwlagen […]

John Does lijsttrekker van HOP

John Does is door de leden van de HOP unaniem verkozen tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij is tevens de HOP-kandidaat voor een wethouderspost.
John is een geboren en getogen Heerhugowaarder, bekend als drummer van de Crossband en al jaren diep verweven in het Heerhugowaardse verenigingsleven. Hij is sinds 2 jaar fractievoorzitter van de HOP. Tevens zet John zich in voor de cultuurbeleving in Heerhugowaard en is hij, net als de hele HOP, voorvechter van nieuwe democratie, waarin inwoners […]

Reconstructie Zuidtangent met spoorwegonderdoorgang

De HOP vindt de toekomstige reconstructie Zuidtangent met spoorwegonderdoorgang van essentieel belang. Daar is de afgelopen maanden veel over gesproken. Het is dan ook een bijzonder stukje Heerhugowaard met complexe verkeerssituaties en een oplossing die veel van ons geld in de NBK1 vraagt. Als HOP gaan wij er vanuit dat de aanpassingen aan de kruispunten en de ondertunneling met een betere doorstroming en bereikbaarheid een vliegwiel is voor verdere ontwikkelingen in de het Stationsgebied.
De HOP spreekt haar waardering uit over […]

De HOP wil af van het traditionele Haagse politieke denken

Wij van de HOP vinden inspraak van onze inwoners, waar het om hun eigen leefomgeving gaat, ontzettend belangrijk. Wethouder Oude Kotte verdedigt in de AC van 17 november de visie van Piet Hein Donner: Het ontbreekt de burgers aan kennis en overzicht, daarom zou de directe stem van het volk niet werken. Dat kan kloppen bij een referendum over de Brexit of Oekraïne, daar wordt veelal gestemd op sentiment omdat het de gemiddelde stemmer ontbreekt aan kennis en inzicht. […]

Nieuwe locatie volkstuinen complex inzicht

De HOP wil dat er een voorstel komt uit het college van B&W voor de vestiging van een volkstuinencomplex aan de zuidelijke kop van de Middenweg. Dat stelde fractievoorzitter John Does vandaag tijdens de behandeling van de gemeentebegroting voor 2018.
Er wordt al sinds 2009 een nieuwe locatie gezocht voor de volkstuinvereniging als substituut voor het complex aan de Krusemanlaan. De volkstuinvereniging is toegezegd dat er voor een vervangende locatie wordt gezorgd in Heerhugowaard Zuid en tot twee keer toe […]

Initiatiefnemers evenementen ondersteunen

De HOP wil dat de gemeente beter gaat samenwerken met initiatiefnemers van evenementen en activiteiten, zegt fractievoorzitter John Does vandaag tijdens de behandeling van de begroting voor 2018. “Het evenementenbeleid wordt momenteel herzien. Maar beleid is één, de uitvoering is twee. Regelmatig ontvangen wij berichten van organisatoren van evenementen die aangeven het gevoel te hebben niet te worden ondersteund door de gemeente, en soms denken dat ze worden tegengewerkt. Een bruisend evenementenbeleid staat of valt bij het meedenken en […]