Nieuws van de HOP

Kritisch over geluidsnorm bij evenementen

Afgelopen raadsvergadering hebben we ingestemd met de wijzigingen in het bestemmingsplan evenementen. Er kunnen 14 evenementen meer georganiseerd worden op de 10 evenementen terreinen in Heerhugowaard. Dit beleid is tot stand gekomen na overleg en inbreng van alle betrokkenen, organisatoren, omwonenden en gemeentelijke organisaties. Mooi!
De HOP, raadslid Monique Bankras, heeft kritische vragen gesteld over de maximale geluidsnorm van 100dB welke bij een aantal evenementen toegestaan is. Dit lijkt ons te krap voor een muziekevenement. De uitvoer van deze norm […]

6e Jongerengemeenteraad groot succes

Afgelopen donderdag was de zesde Jongerengemeenteraad in de raadzaal van Heerhugowaard. Hilke Verhagen, ons raadslid, heeft geholpen bij het organiseren en Hilke heeft ook in de jury zitting gehad. Er deden zes scholen mee en voor het eerst waren er ook leerlingen van het Jan Arentz uit Lan­ge­dijk aanwezig. Het was een indrukwekkende avond, er werden wel 10 moties ingediend en besproken en er werd stevig gediscussieerd. De volle zaal, de betrokkenheid en deskundigheid in het debat door de […]

Blije gezichten

In de raadscommissie SO (Stedelijke Ontwikkeling) van februari 2018 heeft de wethouder met haar enthousiaste ambtenaar een toelichting gegeven op uitvoering van de motie van de HOP: Inrichting Duurzame Ecologische wijken.
Voor het toetsen van plannen op ecologische duurzame uitvoer is een ambitieladder ontwikkeld voor nieuwe- en bestaande wijken. De pijlers voor toetsing is uitgewerkt in een vierstappen plan, te weten:
– Plannen dienen te voldoen aan de normen (schoon en veilig)
– Gezonde fysieke inrichting (groen en gezond)
– Verbinden met ruimtelijke thema’s […]

Inwoners aan het woord over het groenonderhoud

Op verzoek van de HOP is bij het burgerpanel onderzoek gedaan naar hun wensen, eisen en opmerkingen over het groen- en maaibeleid. Mooi zo, we moeten veel vaker onze inwoners op deze manier aan het woord laten. En er natuurlijk wat mee doen, en dat doen we! Zie bijgaand krantenartikel:
https://www.noordhollandsdagblad.nl/alkmaar-eo/heerhugowaard-verdeeld-over-groenbeheer
 
 

Dilemma bouwaanvragen

Afgelopen raadvergadering stonden voor ons twee moeilijke dossiers op de agenda. Bouwplan van Foreesstraat en wijziging bestemmingsplan ten behoeve van het plan aan de van Duivenvordestraat. Wij hebben bij de HOP hevig gediscussieerd over de wenselijke bouwhoogte in het oude centrum van Heerhugowaard. En hebben ons goed laten informeren door de buurt bewoners en door deskundige. Alle argumenten wegende hebben we toch besloten met beide agenda punten in te stemmen.
Voor ons was het dilemma de hoogte van 5 bouwlagen […]

John Does lijsttrekker van HOP

John Does is door de leden van de HOP unaniem verkozen tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij is tevens de HOP-kandidaat voor een wethouderspost.
John is een geboren en getogen Heerhugowaarder, bekend als drummer van de Crossband en al jaren diep verweven in het Heerhugowaardse verenigingsleven. Hij is sinds 2 jaar fractievoorzitter van de HOP. Tevens zet John zich in voor de cultuurbeleving in Heerhugowaard en is hij, net als de hele HOP, voorvechter van nieuwe democratie, waarin inwoners […]

Reconstructie Zuidtangent met spoorwegonderdoorgang

De HOP vindt de toekomstige reconstructie Zuidtangent met spoorwegonderdoorgang van essentieel belang. Daar is de afgelopen maanden veel over gesproken. Het is dan ook een bijzonder stukje Heerhugowaard met complexe verkeerssituaties en een oplossing die veel van ons geld in de NBK1 vraagt. Als HOP gaan wij er vanuit dat de aanpassingen aan de kruispunten en de ondertunneling met een betere doorstroming en bereikbaarheid een vliegwiel is voor verdere ontwikkelingen in de het Stationsgebied.
De HOP spreekt haar waardering uit over […]

De HOP wil af van het traditionele Haagse politieke denken

Wij van de HOP vinden inspraak van onze inwoners, waar het om hun eigen leefomgeving gaat, ontzettend belangrijk. Wethouder Oude Kotte verdedigt in de AC van 17 november de visie van Piet Hein Donner: Het ontbreekt de burgers aan kennis en overzicht, daarom zou de directe stem van het volk niet werken. Dat kan kloppen bij een referendum over de Brexit of Oekraïne, daar wordt veelal gestemd op sentiment omdat het de gemiddelde stemmer ontbreekt aan kennis en inzicht. […]